میخانه‌ی بی‌خواب

راهیِ سفر
امضای مهدی فرجی

راهیِ سفر

«كفشهايم كجاست‌؟ می‌خواهم بی‌خبر راهیِ سفر بشوم‌»

از کتاب «میخانۀ بی‌جواب» / انتشارات فصل پنجم