روسری باد را تکان میداد
نویسنده : مهدی فرجی
انتشارات : فصل پنجم
سال انتشار : 1382
نوبت چاپ : پنجم
قیمت : 7000 تومان