میخانه بی خواب
نویسنده : مهدی فرجی
انتشارات : فصل پنجم
سال انتشار : 1386
نوبت چاپ : نهم
قیمت : 8000 تومان